Aan het begin van elk schooljaar wordt van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het schoolfonds. Het schoolfonds wordt beheerd door de activiteitenvereniging van de school. Uit het schoolfonds worden die kosten betaald die niet voor vergoeding door de overheid in aanmerking komen. Te denken valt o.a. aan: evenementen, feesten, kerkelijke vieringen zoals Kerst en Pasen, attenties en consumpties. U ontvangt jaarlijks een overzicht van de gelden die ontvangen zijn en die uitgegeven zijn.  De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat de betaling niet van invloed is op de toelating van leerlingen of het mogen meedoen aan activiteiten.  De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft aangegeven in te stemmen met de hoogte en de bestemming van de vrijwillige bijdrage. Het bedrag kunt u vinden in de schoolgids.

 

Naast deze bijdrage wordt er nog een bijdrage gevraagd voor schoolreis en schoolkamp. Ouders die de bijdrage wel willen, maar niet kunnen betalen, verwijzen we naar de gemeente waar subsidiemogelijkheden zijn via het ‘meedoenpakket’:  Meedoenpakket | Gemeente Noordoostpolder of Stichting Leergeld: Leergeld Noordoostpolder | Leergeld Noordoostpolder