Indien er vragen onder ouders en leerlingen leven is het van belang om goed met elkaar te communiceren.

  1. Neem bij individuele vragen persoonlijk contact op met de groepsleerkracht van uw kind(eren).
  2. Gaat het om zaken van algemeen belang of wordt een individuele vraag niet goed behandeld neem dan contact op met de directie.  In overleg met de betrokkenen zal dan gezocht worden naar een oplossing.
  3. Mocht overleg onvoldoende succes hebben, en gaat uw klacht over schoolbeleid dan verzoeken wij u om de MR schriftelijk te informeren. De betrokkenen worden dan uitgenodigd om in een persoonlijk gesprek tijdens een MR- vergadering hun standpunten/uitgangspunten toe te lichten.
  4. Gaat het om zaken die te maken hebben met het overblijven dan neemt u in eerste instantie contact op met de overblijfkrachten. Indien dit niet mogelijk of niet toereikend is kunt u contact op nemen met de (contactpersoon van de) overblijfcommissie.

Wij gaan ervan uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten of directie op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding of de beoordeling van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

De klachtenregeling voorziet in een contactpersoon per school. Voor onze school zijn daarvoor Margreet Langebeeke en Eline Moens aangesteld.

Het is niet de bedoeling dat de contactpersoon bij een eventuele klacht van een ouder, leerling of leerkracht deze zelf gaat behandelen. De contactpersoon zal u de weg wijzen naar een externe vertrouwenspersoon die door het bevoegd gezag is aangesteld. Deze vertrouwenspersoon begeleidt u bij het eventueel indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bevoegd gezag.

De volledige tekst van de klachtenregeling staat op de website van stichting Aves.

De contactpersonen van onze school zijn:

als ouder:                         Bieneke van den Berg         tel.nr. 0628556793

als personeelslid           Margreet Langebeeke       tel nr. 203082