We werken op “De Zeester” met combinatiegroepen. Door als groepsleerkrachten preventief en planmatig te werken, proberen we zo goed mogelijk om te gaan met de verschillen tussen de kinderen. Dit kan zowel in als buiten de groep plaatsvinden. Hierdoor zijn op groeps- en schoolniveau de nodige organisatorische maatregelen getroffen. “Onderwijs op maat” is een begrip dat we steeds verder willen ontwikkelen. Om “Onderwijs op Maat” nog meer inhoud te geven werken we met groepsplannen. Bij uitleg en verwerking houden we rekening met verschillen tussen leerlingen. Wie moeite heeft met bepaalde onderdelen krijgt extra uitleg en hulp. Wie makkelijk leert en vlot werkt krijgt extra en verdiepende opdrachten.

Op onze school gaan we ervan uit dat elke leerling zorg nodig heeft op zijn eigen niveau. Deze zorg kan niet individueel plaatsvinden en daarom wordt de groep onderverdeeld in subgroepjes. We hebben de basisgroep, de ondersteuningsgroep, en de verrijkingsgroep.

De meeste kinderen zitten in de basisgroep. Zij krijgen in een schooljaar de gewone leerstof aangeboden met de normale hulp en begeleiding, die nodig is om een schooljaar goed te doorlopen.

De leerlingen van de ondersteuninggroep krijgen ook dezelfde leerstof, maar met extra hulp in de vorm van meer aandacht, meer tijd, extra materialen en/of gemakkelijker oefenstof. Deze leerlingen worden door de leerkracht intensief begeleid; soms met inzet van een onderwijsassistent.

De leerlingen van de verrijkingsgroep krijgen ook dezelfde leerstof, maar beknopter en gaan vervolgens meer, uitgebreider of uitdagender werk doen. Van deze leerlingen wordt veel zelfstandigheid verwacht.

Rekening houden met verschillen kan alleen als we nauwkeurig weten wat kinderen kunnen. We moeten kinderen dan ook volgen in hun ontwikkeling. Dat begint in de groep. Iedere groepsleerkracht observeert de kinderen, bekijkt het werk en signaleert vaak al snel wat kinderen door hebben en waar ze moeite mee hebben. Door dit dagelijks signaleren kan de groepsleerkracht met zijn onderwijs direct inspelen op wat kinderen nodig hebben.

Naast de dagelijkse signalering zijn er toetsen die bij de methode horen. In vaste periodes wordt onderzocht of kinderen de aangeboden stof begrepen en goed verwerkt hebben. Kinderen die de stof beheersen kunnen verder in de verrijkingsgroep met verdiepingsstof. Kinderen die het nog niet helemaal begrijpen, krijgen extra uitleg en herhalingsstof in de ondersteuningsgroep.

Om de kinderen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling door de hele school, maken we gebruik van toetsen. Dit zijn de landelijk genormeerde Cito-toetsen. Voor technisch en begrijpend lezen, spellen en rekenen worden die toetsen twee keer per jaar afgenomen. We krijgen zo op school een onafhankelijk en goed beeld van de ontwikkeling door de jaren heen van leerling en onderwijs op school. Na de verwerking van de toetsen volgen de leerling- en groepsbesprekingen met de Intern Begeleider (IB-er). Bij die besprekingen worden het gedrag, het werk in de groep en de uitkomsten van de toetsen besproken. Extra zorgmaatregelen voor kinderen die dat nodig hebben, worden genomen.

Op onze school mag je een ster zijn, tussen alle andere sterren!