Medezeggenschapsraad CBS De Zeester

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

De directeur van de school schuift aan bij elke vergaderingen van de MR. De raad is een echt klankbord voor de directie.

Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten.

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar je als ouder instemmingsrecht over hebt:

  • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
  • vaststelling van de onderwijstijd
  • vaststelling van de schoolgids
  • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang
  • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
  • vaststellen van het schoolplan en zorgplan (hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen)

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de verkeersveiligheid rond de school
  • de invulling van het schoolreisje
  • de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw
  • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)

Wanneer je als ouder in de MR zit dan is het van belang om te weten wat er onder ouders speelt. Maar de leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak! Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.

Lijkt het u interessant en leuk om met de school van uw kinderen mee te denken, laat het ons dan weten! De school is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft of wanneer u punten wilt aandragen voor de MR bijeenkomsten, kunt u contact opnemen met ons via mr.cbsdezeester@aves.nl.

Met vriendelijke groet,

MR de Zeester

Namens de ouders: Willem van den Berg en Susan van Putten (secretaris)
Namens het personeel: Gerda Lassche (voorzitter) en Alisca Hansma