Visie en Missie - ouderinformatie

Onze visie en doelen
Christelijke Basisschool De Zeester wil een school zijn waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Een school waar je gerespecteerd wordt en waar er wordt geluisterd naar elkaar.  Een school waar we  trots op zijn. We mogen ons samen inzetten om “onze” kinderen vertrouwen te geven en succesvol te laten zijn in het leren.

Het team van de Zeester voelt zich verbonden om samen met de ouders een veilige en prettige leeromgeving te bieden aan kinderen.  Daarbij zijn we steeds weer op zoek naar nieuwe werkvormen en methoden om ons onderwijs te verbeteren. In die zoektocht betrekken we ook ouders en kinderen. We houden ouderpanels en leerlingpanels en er is regelmatig overleg met de medezeggenschapsraad.

We vinden dat kinderen gelukkig mogen zijn en gelijke kansen moeten krijgen om zich zo goed en breed mogelijk te ontwikkelen. Dat houdt in dat leerkrachten en directeur zich zelf ook verder ontwikkelen door zich bij te scholen. Het betekent dat we zorg en aandacht willen bieden aan elke leerling.  De school is zo een gemeenschap waar ouders en leerkrachten samen werken aan het geluk en de ontwikkeling van de kinderen. We stellen daarbij ook eisen aan het gedrag van leerlingen en maken hier afspraken over.

We vinden een goede samenwerking met ouders en een goede communicatie dan ook heel belangrijk.

We besteden veel aandacht aan de basis-vaardigheden zoals lezen, spelling en rekenen, maar er is meer dan dat.  Verderop  leest u daar meer over. 

 Ons Motto   Elk kind is een ster tussen de andere sterren.”

Wat houdt ons motto in ?
Ons motto zit verweven in ons christelijk, didactisch en pedagogisch handelen. We bedoelen hiermee dat elk kind recht heeft op de juiste aanpak, de juiste benadering. Elke “ster” is een “ster” met zijn of haar mogelijkheden en van de leerkracht wordt daarom verwacht die mogelijkheden op een positieve manier te ontwikkelen.

  • We willen dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat. Daarom werken we aan een goede sfeer in de groepen.
  • We vinden het belangrijk dat kinderen tot hun recht komen. Daarom besteden we extra aandacht aan kinderen die moeite hebben met leren of daar juist heel goed in zijn.
  • Kinderen zitten op school om te leren van de leerkracht en van elkaar.

Onze kernwaarden

Onderwijs op maat
Samenwerken met ouders
Leren van en met elkaar
Bij de tijd
Ondernemend 

Onderwijs op maat
We beseffen dat elk kind uniek is met zijn/haar eigen mogelijkheden en beperkingen. Het team van De Zeester wil daarom hulp op maat geven aan de leerlingen. Daarom staat de zorg voor de individuele leerling en de kwaliteit van het onderwijs op onze school centraal. We willen Passend Onderwijs bieden voor elk kind.

Samenwerken met ouders
Ouders, leerkracht en directeur staan voor hetzelfde doel: ‘het geluk en de ontwikkeling van het kind.’ Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid, goede en een open com-municatie tussen ouders en school, over de ontwikkeling van de kinderen, bijdraagt aan betere schoolprestaties.

Leren van en met elkaar
Op De Zeester vinden we het belangrijk om met en van elkaar te leren. Dit geldt voor kinderen, leerkrachten, ouders en directie. We organiseren personeels- en ouder-bijeenkomsten en houden leerling- en ouderpanels om informatie te verzamelen en met elkaar in gesprek te gaan.  Door het houden van kwaliteitsonderzoeken en het voeren van gesprekken met de klankbordgroep en MR proberen ons steeds weer af te vragen:

Doen we de goede dingen?
Doen we die dingen goed?
Vinden anderen dat ook?
Hoe kan het beter? 

Bij de tijd
We beseffen dat de samenleving steeds verandert en dat we kinderen opleiden voor banen die misschien nu nog niet bestaan. Het is daarom belangrijk dat kinderen in toenemende mate vaardigheden aangeleerd krijgen die passen bij de 21e eeuw. In het nieuwe schoolplan 2015/2019 gaan we hier actief op inzetten.

We willen ook ‘bij de tijd zijn’ als het gaat om moderne oudercommunicatie. Het is belangrijk dat informatie u snel en goed bereikt. We communiceren daarom veel via digiduif, een online communicatiesysteem waarbij snel (ook in noodgevallen) gecommuniceerd kan worden.  Voor ouders van De Zeester is er een handige APP voor op uw smartphone, tablet of ipad, waarop berichten binnenkomen en bijvoorbeeld contactgegevens van klasgenootjes van uw kind(eren) en de schoolagenda geraadpleegd kan worden. 

Ondernemend
Als school zijn we voortdurend op zoek naar manieren om de school als organisatie te verbeteren. Dat houdt in dat we onderzoekend en ondernemend zijn en vol met plannen zitten. Het betekent ook dat we zoeken naar wegen om de onderwijskwaliteit te verbeteren.
Daarbij is samenwerking met ouders, andere scholen en partijen belangrijk.  

Neemt u voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek gerust contact met ons op.

U bent van harte welkom!