Verlof aanvragen

download hier het verlof formulier
download hier de wettelijke bepalingen rondom de aanvraag van het verlof 

Verlof en leerplicht:
Wanneer uw kind niet op school aanwezig kan zijn, horen we dat graag van u.
Bij ziekte: een telefoontje (203082) voor schooltijd. Een besmettelijke ziekte (bijv. waterpokken) moet u altijd even vermelden.
Bij trouw- en rouwplechtigheden: graag even overleg met de directeur.
Bij jubilea: graag van tevoren even contact met de directeur over de mogelijkheid tot verlof.
Bij andere verzoeken om buitengewoon verlof: minimaal twee maanden van te voren aanvragen.

Formulieren kunt u afhalen bij de directeur.

Regels met betrekking tot aanvraag extra verlof:
In onze samenleving zijn afspraken gemaakt ter bescherming van onszelf en van de ander. We
hebben dus te maken met regels en verplichtingen. Ook in school hebben we hiermee te maken. Eén van die verplichtingen is de leerplicht. De wettekst luidt als volgt:

“De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarin het kind de leeftijd van 5 jaar bereikt en eindigt aan het eind van het schooljaar waarin de jongere de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.”

Toch is deze wet niet voor iedereen even duidelijk. Daarom willen we in een paar woorden enkele zaken onder uw aandacht brengen:  Wanneer uw kind leerplichtig is geworden, moeten de ouders (of verzorgers) het kind aanmelden bij een school voor primair onderwijs. Het kind is verplicht de school op de gewone schooltijden te bezoeken. Natuurlijk zijn hiervoor uitzonderingen. De bekendste zijn de schoolvakanties en ziekteverzuim. De schoolvakanties worden meestal zes maanden voor aanvang van het schooljaar bekend gemaakt, zodat alle ouders een goede planning van hun vakanties kunnen maken. Een uitzondering van de vakantieregeling kan worden gemaakt wanneer er gewichtige omstandigheden zijn waardoor het kind verlof krijgt. We denken hierbij aan het bijwonen van een huwelijk, een huwelijksjubileum of een begrafenis in de naaste familie.

De laatste tijd komen ouders vaak met de vraag : Mag (mogen) mijn kind (kinderen) eerder vrij want wij hebben een paar dagen eerder de vakantie geboekt of we willen de file ontwijken. Ouders, zou u er rekening mee willen houden dat het wettelijk niet is toegestaan.

De andere aanvragen van de hierboven genoemde omstandigheden wordt, zoals hierboven al is aangegeven, gedaan bij de directeur. Hij kan hiervoor verlof verlenen voor één of maximaal twee schooldagen. De groepsleerkrachten zijn hiertoe niet bevoegd. Daarom zullen zij u doorsturen naar de directeur.

Afspraken bij de tandarts e.a. indien mogelijk graag voor of na schooltijd.

Absentenregistratie:
De school houdt een wettelijk verplichte absentenregistratie bij. Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie verplicht(!) –artikel 21 Leerplichtwet 1969- melding te doen aan de leerplichtambtenaar. Deze zal bij overtreding van de leerplichtwet proces-verbaal opmaken.