Passend Onderwijs


Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de Wet op passend onderwijs van start gegaan. Met passend onderwijs krijgt elke school de zorgplicht om voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, een school een passende plek zoeken. Dit kan op:
- de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas;
- een andere reguliere school in de regio;
- het speciaal onderwijs.

Dit filmpje geeft in 3 minuten een beeld van wat Passend Onderwijs inhoudt. 

De bedoeling van de wet op passend onderwijs is dat kinderen zoveel mogelijk dichtbij huis, op de eigen basisschool, onderwijs krijgen dat bij hen past. Ouders kunnen hun kind aanmelden bij de school van hun keus. Als het gaat om een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, gaan we na of we als school die ondersteuning kunnen bieden. Dat doen we zorgvuldig en in samenspraak met de ouders. Als de conclusie is dat onze school niet in staat is om de leerling passend onderwijs te bieden,  heeft het schoolbestuur de plicht om een andere school voor de leerling te zoeken. Met andere woorden: samen met de ouders zorgen we er dan voor dat de leerling op een school komt die kan bieden wat de leerling nodig heeft.

Als de conclusie is dat onze school de leerling passend onderwijs kan bieden, dan worden binnen de school afspraken gemaakt hoe we dit gaan doen. Ook hier geldt: steeds in nauwe samenwerking met de ouders van de leerling.

Hoe we op onze school leerlingen, die dat nodig hebben, extra hulp en aandacht leest u in onze schoolgids.

Wanneer we specialistische hulp nodig hebben bij de begeleiding van een leerling, kunnen we een beroep doen op het expertisecentrum Noordoostpolder. Vanuit het expertisecentrum werken orthopedagogen en andere specialisten op o.a. het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid en gedrag. Ook een specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen van de school voor speciaal basisonderwijs De Klimboom werkt vanuit het expertisecentrum voor de basisscholen. Op De Zeester hebben we een eigen gedrags- en taalspecialist. Wanneer we specialisten van buiten onze school willen inschakelen gebeurt dat altijd in overleg met de ouders.

Deskundigen vanuit het speciaal onderwijs kunnen we ook om advies vragen. De basisscholen in de polder (en op Urk) werken we samen met de scholen voor speciaal onderwijs, binnen het
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Noordoostpolder-Urk. Alle informatie over passend
onderwijs in de Noordoostpolder vindt u op de website van het samenwerkingsverband:
www.passendonderwijsnu.nl

Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Mogelijk kan een andere basisschool dat wel. Samen met de ouders verkennen we dan de mogelijkheden voor een overplaatsing naar een andere basisschool. Soms heeft een leerling intensieve ondersteuning nodig die alleen op het speciaal (basis)onderwijs geboden kan worden. Met instemming van u als ouders melden we de leerling dan aan bij de Toewijzingscommissie van het Samenwerkingsverband. De Toewijzingscommissie beslist vervolgens of de leerling toelaatbaar is op het speciaal (basis)onderwijs.