Onderwijs

Als basisschool in Nederland houden wij ons aan de Wet op het Primair Onderwijs. In deze wet staan een aantal artikelen over de inhoud van ons onderwijs.

Doelstelling: (Uit de wet op het Primair onderwijs) artikel 8:

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de kinderen een onafgebroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van de creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Het onderwijs gaat er mede vanuit dat de kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving.

Schoolplan

Op school ligt het schoolplan van De Zeester in Marknesse voor de periode 2019-2023 ter inzage.  Het schoolplan is ook te downloaden via de schoolwebsite.  Het schoolplan is tot stand gekomen na kwaliteitsonderzoeken en overleg op het niveau van de school en op het niveau van ons bevoegd gezag: Aves.

Het schoolplan heeft primair een ontwikkelingsfunctie. In samenhang met deze jaarlijkse schoolgids is het een beleidsdocument dat wij gebruiken voor onze schoolontwikkeling. Het is gebaseerd op de dialoog tussen teamleden binnen de school en met de scholen binnen het bestuur.

Het schoolplan bevat het beleid, procedures en afspraken die op het niveau van de AVES zijn gemaakt en die geldend zijn voor alle scholen.  Het schoolplan bevat een specifiek deel waarin de context van de school beschreven wordt en ons onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en ons kwaliteitsbeleid aan bod komt. In de bijlage van het schoolplan staat een globale planning voor de komende schoolplanperiode. De beschreven doelen en acties worden elk jaar geconcretiseerd en verder uitgewerkt in een schooljaarplan.